NA ZADNJI PREDPOLETNI REDNI SEJI MARIBORSKEGA MESTNEGA SVETA PONOVNO VELIKO INFRASTRUKTURNIH IN PROSTORSKIH NAČRTOV

Mestni svetniki so v prvem branju sprejeli tudi nov izračun za uporabo stavbnega zemljišča, ki se bo dotaknil predvsem pravnih oseb in dokapitalizacijo Pogrebnega podjetja Maribor ter strategijo krožnega gospodarstva. Župan MO Maribor je iz obravnave na seji umaknil gradivo vezano na obnovo Pristana.

(Maribor, 21. 6. 2018) Mestni svet je z osemindvajsetimi glasovi za in nobenim proti sprejel IP za Lackovo cesti – gre za Lackovo cesto od Pohorske ulice do Bezjakove ulice, v dolžini približno 770 metrov, od konca že rekonstruiranega odseka do predvidene izgradnje novega krožišča v križišču Lackove ceste in Bezjakove ulice v Pekrah, kjer je trenutno postavljeno montažno krožišče. Namen izvedbe projekta ureditve Lackove ceste je odprava poškodb vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, ureditev meteorne kanalizacije, vseh komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, plinovod, TK vodi), izboljšanje tehničnih elementov ceste in javne razsvetljave ter posledično zagotavljanje večje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vplivi na njihovo zdravje. Skupna ocenjena vrednost projekta je 1,15 milijona EUR.

Obravnavan in sprejet, s petindvajsetimi glasovi za in nobenim proti, je bil sprejet tudi DIIP za novogradnjo povezovalne ceste S-J-3 – severni del v Poslovno proizvodni coni Tezno, ki je na mestnem svetu sicer že bil sprejet, ampak je obravnavan ponovno, saj gre za spremenjen vir financiranja, in sicer tokrat za sredstva, ki bi jih Maribor dobil za ta projekt iz dogovora za razvoj regij. Gre za 180 metrov dolg cestni odsek, omenjena cesta bo potekala mimo nekaterih že delujočih podjetij, ki tudi že načrtujejo širitve in s tem tudi možnost dodatnih delovnih mest.

Med bolj pomembnimi dokumenti, ki so jih obravnavali mariborski mestni svetniki, je bil tudi strateški dokument Inštituta Wcycle, strategija prehoda Maribora v krožno ekonomijo. Gre za pomembno strateško usmeritev gospodarstva mesta. Projekt zajema inovativni sistem krožnega gospodarstva, ki doslej še nikjer ni obstajal in ga dopolnjujejo načela sodelovalnega gospodarstva. Strategija kot temeljni dokument na nivoju lokalne oblasti pa omogoča lažjo implementacijo projekta in daje jasen znak, da se Maribor kot eno izmed prvih mest v Evropski uniji tudi na strateški ravni usmerja popolnoma v krožno gospodarstvo. Mestni svetniki so Strategijo prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo sprejeli z osemnajstimi glasovi za in nobenim proti.

Svetniki so tudi obravnavali gradivo, ki se je navezovalo na dokapitalizacijo mariborskega Pogrebnega podjetja. Podjetje zaradi sprememb zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti upepeljevanja pokojnikov ne bo več izvajalo kot gospodarsko javno službo. Zaradi sprememb zakona je potrebna tudi sprememba Odloka o proračunu MO Maribor za leto 2018, da bo lahko podjetje dejavnost še naprej opravljajo, ga bo MO Maribor dokapitalizirala s stvarnim vložkom v višini dobrih 400.000 evrov. Sklepa, dokapitalizacije in rebalans proračuna,  sta bila sprejeta.

Mestni svetniki so v prvem branju obravnavali in sprejeli tudi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Odlok, je bil sicer za obravnavo na seji Mestnega sveta MO Maribor že predlagan v lanskem letu, vendar je bil takrat na predlog nekaterih svetnikov umaknjen. Župan je imenoval posebno skupino, ki se je, zaradi lanskega umika predloga, ukvarjala s pripravo odloka, ki je bil obravnavan danes. Sprejem in obravnava odloka sta posledica nadzora s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je bil izveden v mariborskih podjetjih. Želje so, da pobran NUSZ ostane enako visok kot pretekla leta, kljub temu da bodo denimo že samo Dravske elektrarne Maribor plačevale 600.000 evrov manj. Ta izpad bi nadomestili z zajemom nepremičnin iz registra GURS, in sicer predvsem tistih, ki so se do zdaj plačilu, glede na dejansko površino stavbnih zemljišč, delno izognili.  Iz naslova NUSZ se je leta 2017 v občinski proračun steklo okoli 15 milijonov evrov.

V prvi obravnavi je bil prav tako sprejet tudi Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MO Maribor.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply