V Gaju pri Pragerskem ne bo načrtovanih vrstnih hiš

Župan Občine Slovenska Bistrica je ustavil postopek priprave OPPN za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem

Postopek za izgradnjo vrstnih hiš v Gaju pri Pragerskem se je začel že leta 2008, ureditveno območje OPPN pa je vključevalo parcelo številka 441/32 k.o. Gaj v celoti. Območje je po podatkih katastra veliko 5.148 kvadratnih metrov. V okviru ureditvenega območja je bila predvidena parcelacija za gradnjo do največ 16 vrstnih hiš na komunalno opremljenih parcelah z ustrezno cestno infrastrukturo.

Investitor je ugasnil, projekt je ustavljen

Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov ter celotno izdelavo OPPN naj bi financiralo mariborsko podjetje Spigrad d.o.o., ki pa je Občini Slovenska Bistrica predlagalo ustavitev postopka, saj omenjena zazidava ni več aktualna in je ni mogoče realizirati. Podjetje Sigrad d.o.o. je sicer že izbrisano iz poslovnega registra.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply