Za športna društva slabih 200.000 evrov

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za sofinanciranje športnih programov. Na podlagi predloga Letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica za leto 2020 znašajo okvirna sredstva 194.000 EUR.

Omenjena proračunska sredstva so namenjene sofinanciranju naslednjih vsebin:

⦁ Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
⦁ Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
⦁ Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
⦁ Športna rekreacija
⦁ Kakovostni šport
⦁ Vrhunski šport
⦁ Šport invalidov
⦁ Šport starejših
⦁ Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
⦁ Športne prireditve in promocija športa
⦁ Delovanje športnih društev

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto (od datuma objave razpisa), imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa, izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen ter zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje dela v športu.

Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko nastopajo športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini ter zavodi, in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Razpisna dokumentacija in obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani Občine Slovenska Bistrica, rok za oddajo vlog pa je 18. marec 2020.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW